هستنهایم و نیستنهایم 3

حق

 

بیگانه ایم ما نگر که همچون دو چشم

همسایه ایم و خانه ی هم را ندیده ایم

 

وقتی فکر میکنم به بودنت, احساس می کنم قرار است همیشه عاشق بشوم.

می ترسم از عاشق شدن, می ترسم از بودنت...

وقتی فکر می کنم به نبودنت, احساس می کنم قرار است هرگز عاشق نشوم.

می ترسم از هرگز عاشق نشدن, می ترسم از نبودنت...

بودنت؟ یا نبودنت؟...

 

/ 0 نظر / 6 بازدید