دیگرانت عشق می خوانند و من سلطان عشق

کویر سرد, کویر سکوت, کویر ستاره, کویر شن, کویر شکوه, کویر شب, کویر آسمان, کویر خدا, کویر تو, کویر...

همه ی اینها یک طرف و شترهایش هم همان طرف و من مات اینهمه بکری در طرف تو و تو در سکوتی با شکوه, شب را تا ستاره ها می گذرانی و سرما را مشت مشت زیر رمل های بی پناه و تنها پنهان می کنی و آسمان اینهمه سکوت را از خدا برای من پیشکش آورده. وقت رفتن است و دل کندن از زندگی. همه را به عمد جا گذاشته و فقط در حسرت سکوت چمدانم را پر از خالی می کنم. باز هم جا نمی شود.

آیا دوباره این سکوت را خواهم شنید؟...

/ 0 نظر / 17 بازدید