come back to me

حق

 

 دلم برایتان تنگ شده است،

دلم تنگ شده است برای تک تک تارهایتان که با دست نوازشی نرم، فرو می افتادید،

دلم تنگ شده است برای رشته های مواج و پر حالتتان که از کنار گونه هایم جاری بودید،

دلم تنگ شده است برای شما که هنگام سماع، جلوتر از من پیچ و تاب می خوردید،تا بازگشتتان نخواهم رقصید.

دلم تنگ شده است برای شما که دربندم بودید و گوشه ای از زیباییم و من رهایتان کردم به زیر سم جاروی پیرایشگر بیرحم بیگانه،

دلم تنگ شده است برای شما که تکه ای از هویتم بودید و من به راحتی از ته چیدمتان،

گوشه ای از زیباییم، تکه ای از هویتم، ذره ای از من، از من بی من، از من گمشده، از من فراموش شده ، از من دلتنگ... 

آه ه ه ه ...

دلم تنگ است و شما, تنها بهانه ای هستید برای رسوا نشدن،

دلم تنگ شده است برایتان،

کجائید؟....  می شود زودتر برگردید پیش من؟...

دادم بر بادت

اما

نمی برم از یادت

 

/ 0 نظر / 17 بازدید