الغوث الغوث

قسم به جهان و بزرگیش 

قسم به امواج دریای کیش

قسم به دل کوچک و ریش

قسم  به دندانهای نیش

قسم به پولهای پیش

قسم به موجودات سریش

قسم به اموال کم و بیش

قسم به غریبه و خویش

...

تو مرا کافی؟ تو مرا بس؟

/ 0 نظر / 6 بازدید